Algemene huurvoorwaarden 4Rent BV

Hieronder kun je alle voorwaarden lezen die wij hanteren voor het huren van een machine bij 4Rent.

Artikel 1

Onze offerten worden door de hierna vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de huurder, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op de documenten van de huurder. Op alle contracten is enkel de Belgische Wet van toepassing.

Artikel 2

Bij het huren van machines bij 4Rent BV, bieden wij een verzekeringspolis aan tegen schade aan onze machines voor 6% van de totale huurprijs. Deze verzekering omvat:

Voorwaarden

Deze verzekering waarborgt de verzekeringsnemer de geldelijke vergoeding (mits een franchise van €1250) voor plotse en onvoorziene schade aan de verzekerde machines veroorzaakt door:

 1. Vallen, stoten, botsen, omkeren;
 2. Brand;
 3. Ontploffing;
 4. Wind, storm, vorst;
 5. Blikseminslag, aanraking met elektrische leiding;
 6. Neerstorten van luchtvaartuigen, ruimtetuigen of voorwerpen die van deze tuigen loskomen;
 7. Instorten, grondverzakking of verschuiving, inkalving, vallen van stenen, aardbeving;
 8. Indringen van vreemde voorwerpen;
 9. Instorten van gebouwen;
 10. Overstroming, wassen van bovengrondse waterlopen of ondergronds water, onvoldoende afvoer langsheen riolen alsook wegzinken, indringen van zand, modder of water in het mechanisme;

 

Dit alles ongeacht de aanvankelijke oorzaak, ook al is deze te wijten aan onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid van personeelsleden van de verzekeringsnemer of derden.

 

Bijkomende waarborgen

 1. Diefstal en poging tot diefstal;
 2. Kosten om de verzekerde machines uit het water te halen of vrij te maken (eerste risico vanaf €15.000);

 

Bijzondere clausule(s)

Machines kunnen gebruikt worden op een vlottend ponton of aan boord van een schip.

Hiervan dient 4Rent BV bij het reserveren van de machine op de hoogte gebracht te worden. Indien dit niet het geval is, vervallen de voorwaarden van deze polis.

 

Internationaal verhuur

Deze dekking is geldig binnen een straal te rekenen vanaf 200 km vanaf de landsgrenzen.

Artikel 3

Bij de levering dient de huurder de machine na te zien. Bij schade of tekortkoming van de machine moet deze vooraf gemeld worden. In ontvangst name geldt als aanvaarding van de machine in goede staat. De huurder is verantwoordelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij ontvangst. Hij is aansprakelijk voor alle beschadiging, verlies, verschil, minderwaarde, enz … en dit in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Machines zonder nummerplaat mogen niet op de openbare weg gebruikt worden.

Artikel 4

De huurder dient de machine dagelijks na te zien. Bij thermische machines dient het oliepeil dagelijks te worden gecontroleerd.

Artikel 5

Er mag niet worden gewerkt met de machine op hoogte boven windkracht 6 (45 km/u).

Artikel 6

Het is verboden de machine te gebruiken voor zandstralen en spuitwerk, gebruik van stoffen die schade aan de lak van de machine veroorzaken en/of roest (sulfaten, zout, …).

Artikel 7

Voor de huur van een machine is een dag = 8u, een week = 5 dagen en een maand = 4 weken (duur per week maximum gebruik van 40 uur en per maand maximum 160 uur).

Artikel 8

Bij het einde van de huur dient de huurder de verhuurder per telefoon (050/31 32 14) of per e-mail (info@4rent.be) te verwittigen en de plaats van ophaling mede te delen. Bij einde huur dient de huurder de machine transportklaar en borstelschoon te zetten en dient hij ervoor te zorgen dat de machine gemakkelijk bereikbaar is. U blijft als huurder 72 uur na afmelding verantwoordelijk voor de machine. Alle transportkosten (gebeurlijke levering en ophaling) zijn ten laste van de huurder.

Artikel 9

Iedere reclamatie of betwisting van een factuur moet schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst ervan.

Artikel 10

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Brugge, niettegenstaande andersluidende betalingsvoorwaarden.

Artikel 11

Facturen die niet betaald worden op de gestelde en/of overeengekomen vervaldag, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar en onderworpen aan een nalatigheidsintrest van 1% per maand. Bij niet betaling van de factuur op de overeengekomen vervaldag, zal bovendien, als schadevergoeding voor de buitengerechtelijk inningskosten van de schuldvordering het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 12% van de hoofdsom met een minimum van 124.00 euro en onverminderd de intrestkosten. Deze vergoeding is verschuldigd naast de nalatigheidsintrest en de eventueel invorderbare procedurekosten en is opeisbaar van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 5artikel 1147 en 1162 Burgerlijk Wetboek)

Artikel 12

Eigendomsvoorbehoud: de koopwaar blijft eigendom van BV 4RENT tot na volledige betaling ervan.

Artikel 13

De huurovereenkomst kan op elk ogenblik door de verhuurder opgezegd worden, zonder enige schadevergoeding.

Artikel 14

Bij het einde van de huurtijd wordt de huurder van rechtswege en zonder aanmaning geacht het gehuurde object terug te bezorgen aan de verhuurder.

Artikel 15

De verhuurder heeft het recht op ieder ogenblik het gehuurde object af te halen, zonder een beroep te moeten doen op een magistraat of een rechter.

Artikel 16

Machines moeten gebruikt en behandeld worden door de huurder als een goed huisvader. Iedere vorm van schade – behalve normale sleet – zal aan de huurder verrekend worden bovenop de overeengekomen huurprijs. De huurder moet slijtage en abnormale tekortkomingen direct melden aan de verhuurder.

Artikel 17

Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden ter beschikking te stellen of te overhandigen.